You are here

Borough nan Chambersburg Vizyon 2035 Plan Comprehensive


Konsènan Vizyon 2035 lan

Katye Chambersburg la ap devlope yon Plan pou yo idantifye ak priyorite objektif estratejik
katye a ak objektif pou pwochen 10 ane kap vini yo.

Kòm yon inisyativ lokal, anplwaye katye a yo ak konsiltan teknik yo nan Michael Baker
Entènasyonal pral kolabore ak rezidan yo nan ane kap vini an pou yo konprann ki sa ki fè
Chambersburg bon ak ki kote envestisman ki nesesè pou fè Chambersburg yon pi bon kote
pou yo viv, travay, jwe, ak vizite. Kèk nan atik yo etidye yo se tandans lojman, divèsite ak ekite,
itilizasyon tè yo, popilasyon ak biznis tandans, transpò, pak ak plas rekreyasyon yo, epi lòt defi
ak opòtinite ke manm piblik yo idantifye(ou se yon manm piblik tou!).

Pwosesis planifikasyon an te kòmanse nan mwa Fevriye 2021 an epi li antisipe poul fini avan
sezon ete 2022 an.

Patisipe!

Patisipasyon pa ou enpòtan anpil pou asire pwosesis planifikasyon an gen opinyon lokal ladan li
epi li reflekte divès pèspektiv ak opinyon kominote a. Pral genyen plizyè opòtinite pou rezidan
yo ak moun ki gen enterè yo ka patisipe kòmanse nan mwa Me 2021. Tout nouvo enfòmasyon
yo ak feyè enfòmatif yo pral afiche isit la, se poutèt sa tcheke souvan pou ou pa rate chans
pouw patisipe.

Minisipalite a te òganize yon komite ki genyen 16 moun ladan li (CAC) pou ede yo avèk
pwosesis planifikasyon an. Komite a pral rankontre plizyè fwa avèk anplwaye minisipalite a ak
ekip konsiltan an pou kontribye konsèy ak opinyon nesesè pandan plan an ap devlope epi ak
finalize.

Aprann plis enfòmasyon

Urban Design Workshop- Downtown Chambersburg

Enter 2@^MwSM4 to view the recordingUrban Design Workshop - Grant Street

Enter $M++@8n6 to view the recordingEntrodiksyon Prezantasyon Pou Kominotè a

Gwoup Konsantre Rezime rezilta yo

Ou gen kesyon oswa ou ta renmen aprann plis? Kontakte Guy:

      Tanpri adrese kesyon yo bay:

Guy E. Shaul
Community and Economic Development Specialist
Borough of Chambersburg
100 South Second St., 2nd floor, Chambersburg, PA 17201
Office: 717-251-2446 | gshaul@chambersburgpa.gov